Report

The winter festival in Jokkmokk : a development from trading place to Sami tourism event

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: a development from trading place to Sami tourism event

Author list: PETTERSSON R, PETTERSSON R, PETTERSSON R

Publisher: ETOUR

Place: Östersund

Publication year: 2003


Abstract

Jokkmokks marknad grundades redan 1605 av den dåvarande kungen Karl IX. Marknaden var vid tillkomsten ett tillfälle för samer och andra att byta till sig mat och andra varor så man klarade sig resten av året. Dessutom syftade marknaden till upptagande av skatt och blev tidigt ett tillfälle för kyrkan att kristna samerna.

Trots vintermörker och kyla i en avlägsen del av landet har Jokkmokks vintermarknad inte bara överlevt utan successivt vuxit till ett mycket omtyckt turismevenemang, starkt förknippad med samisk kultur. Varje år lockas omkring 40 000 svenska och utländska besökare till marknaden för att under tre dagar i februari ta del av den samiska auran, exotismen och möjligheten till samvaro.

Denna rapport syftar till att analysera den process som har omvandlat Jokkmokks marknad från en handelsplats till den turismattraktion den är idag. Analysen bygger på studier av aktörerna bakom arrangemanget, samt det utbud och de aktiviteter som knallar och andra entreprenörer erbjuder under marknadsdagarna.

Rapporten fokuserar i huvudsak tiden efter 1955, dvs tiden efter det att marknaden verkligen började utvecklas turistiskt. Analysen baseras på intervjuer med flera lokala aktörer samt de ansökningshandlingar som varje år lämnas in av knallarna. Dessutom har programbladen från de senaste årtiondena studerats. Utvecklingen av Jokkmokks marknad har i rapporten kopplats till olika modeller för turismutveckling. Dessa modeller söker beskriva de cykler med vilka en attraktion som Jokkmokks marknad kan utvecklas. Många turismevenemang sägs följa en livscykel där introduktionen följs av en tillväxtperiod för att sedan stabilisera sig och så småningom börja avta.

På senare tid har antalet långväga besökare ökat, liksom antalet lokala aktörer som exempelvis det lokala museet (Ájtte), turistbyrån, hotellen och enskilda turismföretagare. Den enda aktör som har upphört med sitt engagemang i marknaden är den svenska staten.

Ett av de viktigaste inslagen under marknaden är fortfarande marknadshandeln. Idag finns omkring 200 knallar fördelade över 1,5 kilometer marknadsstånd. Omkring två tredjedelar av knallarna kommer från norra Sverige och det är ett brett utbud av varor som erbjuds, där tendensen är att bruksföremål på senare tid fått ge vika för konstföremål.

Vid sidan om marknadshandeln kännetecknas marknadsdagarna av ett växande antal kringaktiviteter. Under de senaste 40 åren, när den turistiska utvecklingen tagit fart, märks främst en ökning av turismaktiviteter, utställningar, visningar, föreläsningar och seminarier. Mellan en tredjedel och en fjärdedel av aktiviteterna har samisk karaktär.

De nya attraktioner som införs under marknadsdagarna finns oftast i direkt anslutning till marknadsområdet, även om området har utvidgats de senaste åren. Även i fortsättningen kommer det dock att vara den samiska särprägeln som gör marknaden unik.

Trots besöksrestriktioner som läge och klimat har marknaden, tack vare kontinuerlig tillströmning av nya attraktioner, hela tiden lyckats behålla sin popularitet istället för att stagnera som många andra evenemang.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.