Report

Ungdomar i Timrå - åsikter och attityder : LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Authors/Editors

No matching items found.



Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Author list: KLOCKMO C, Zimic S, KLOCKMO C, Dalin R, Blusi M

Publisher: FoU Västernorrland

Place: Härnösand

Publication year: 2016

ISBN: 978-91-88425-06-5

URL: http://www.fouvasternorrland.se/Filer/Rapporter/Lupp%20rapport_Ungdomar%20i%20Timra%202015_%20Juni%2009%202016.Slutversion.pdf


Abstract

Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor MUCF (tidigare Ungdoms-styrelsen) har utvecklat Lupp-enkäten - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken som ett verktyg för kommunernas ungdomspolitiska arbete. Tanken är att kommunerna på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan olika sektorer. Denna rapport är produkten av Timrå kommuns analys av enkätsvaren från ungdomar på högstadiet och gymnasiet. I lupp besvarar ungdomar frågor som är indelande i sju tematiska avsnitt – fritid; skola; politik och samhälle; trygghet; hälsa; arbete och framtid. I rapporten tillämpas ett normkritiskt ungdomsperspektiv. Det innebär bland annat att resultaten, det vill säga ungdomars svar, analytiskt ställs i relation till dominerande föreställningar som finns om unga och föreställningar om relationen mellan ungdom och vuxen. I denna rapport betraktas inte kategorierna ungdom och vuxen som naturligt givna utan snarare som konstruktioner inbäddade i samhällets strukturer. Delaktighet är ett genomgående tema i rapporten som diskuteras främst utifrån vilka möjligheter ungdomar har till delaktighet och inflytande. Med möjligheter avses de yttre ramarna eller förutsättningarna att inkluderas, att få vara delaktig och göra sin röst hörd. Rapporten innehåller åtta kapitel som består av en inledning, en redogörelse för urval och genomförande och därefter kapitel som fokuserar på specifika teman som omfattas av luppundersökningen.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.