Other
The house of plenty - a social innovation model

Authors/Editors
Information saknas


Research Areas
Information saknas

Publication Details
Författarlista: von Friedrichs, Yvonne
Publikationsår: 2017
ISSN: 2045-0621

Sammanfattning
Information saknas

Projects
Information saknas

Keywords
Information saknas

Documents
Information saknas