Report

Turism - hot eller möjlighet för den samiska kulturen? : slutrapport för projektet ökad kunskap genom turism

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Subtitle: slutrapport för projektet "ökad kunskap genom turism"

Author list: PETTERSSON R, PETTERSSON R, PETTERSSON R

Publisher: European Tourism Research Institute (ETOUR)

Place: Östersund

Publication year: 2002


Abstract

Publikationen syftar till: - Att synliggöra de möjligheter som finns för att i turismsammanhang sprida kunskap om samer och samisk kultur till allmänheten. - Att belysa medias roll som informationsspridare av samer och samisk kultur till allmänheten. Slutsatser För att den samiska turismen även ska spela en viktig roll som kanal och informationsspridare av samisk kultur krävs ökad uppmärksamhet kring några aspekter: - Förankring i det samiska samhället. Det är viktigt att samerna själva tar initiativ och ansvar för utvecklingen av samisk turism, inte minst för att samerna har kunskapen om samspelet mellan mark, väder, växter, djur och människor i de samiska områdena. - Kombination renskötsel/turism. Ett viktigt led är att hitta lösningar på hur renskötsel och turism kan kombineras ur ett sysselsättningsperspektiv. - Möjlighet för icke renägande samer. Trots att många samer inte längre är renskötare har de i allmänhet stark förankring i den samiska kulturen. - Samverkan mellan småskaliga aktörer. Samverkan har blivit ett nyckelord för att åstadkomma attitydförändring och utvecklingsoptimism i sameområdet. Att samverka och strategiskt sprida kunskap om samisk kultur är angeläget. - Nya arbetstillfällen för kvinnor. Turismen som ett komplement till renskötsel innebär att även kvinnor i större utsträckning kan bidra till nödvändig sysselsättningsökning. - Myter och fördomar. Turistföretag kan göra särskilda insatser för att hindra spridning av felaktigheter, myter och fördomar.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.