Report

Analys av förutsättningarna för samarbete Sundsvall - Östersund - Trondheim kring upplevelsenäringarna

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: PETTERSSON R, PETTERSSON R, SVENSSON B, SVENSSON B, PETTERSSON R

Publisher: ETOUR

Place: Östersund

Publication year: 2006


Abstract

Föreliggande rapport har tillkommit på initiativ av det s k SÖT-samarbetet mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. Dessa städer ser det som att det handlar om en sammanhängande region som sträcker sig kust till kust men som inte involverar hela länen utan de kommuner som ligger i ett angränsande stråk från kommun till kommun.

Uppdraget bestod i att studera förutsättningarna för att genom samarbete stärka upplevelsenäringarnas utveckling i området. Uppgiften var också att komma med förslag till åtgärder av detta slag. Studien baserar sig dels på dokumentstudier av planer och strategier i områdets olika delar med fokus på upplevelsenäringarna, där turismen ofrånkomligt framstår som den övervägande delen. En analys av befintliga data för området har också genomförts, även om tillgången till användbara sådana inte är särskilt god. Ett 20-tal personer har intervjuats personligen, eller kontaktats per telefon, med anledning av uppdraget.

Studien finner ett svagt eller begränsat stöd för nyttan av samarbete mellan områdets olika

delar. Den finner också en erfarenhetsbank som inte alltid är positiv och en uppfattning bland vissa aktörer att gränsen nog markerar en större skillnad än de trott på förhand. Det finns också en obalans i vissa avseenden, inte minst när det gäller betydelsen av varandras befolkningar som besökare. Inflödet av norrmän till i synnerhet området från Östersund och västerut, saknar motsvarighet i den andra riktningen. De norska respondenterna ser inte heller några egentliga möjligheter att radikalt förändra flödet av svenska besökare i det korta perspektivet.

Några slutsatser för samarbetet är dock givna:

- Stödet för fortsatt arbete för bättre kommunikationer och infrastruktur är starkt och är

kanske det enda område där de flesta anser att politiska insatser kan göra nytta.

- Starka länkar skapas över gränsen genom de norrmän som bygger fritidshus i Västra

Jämtland. Lite är känt om effekterna av detta, men det är en stark indikation på

integration mellan länderna.

- Åtgärder inom nätverksbyggande och lärande får litet stöd bland våra

intervjupersoner, men för vissa teman kan vi finna viss grund. Dessa är:

o Evenemang

o Nya marknader

o Upplevelseföretagens nätverk

o Organisering

För ytterligare kommentarer kring dessa läs i första hand avsnittet med slutsatser och

diskussionspunkter sist i rapporten.

Föreliggande rapport utgör kunskapsunderlag för en workshop med inblandade aktörer inom

SÖT-samarbetet den 15 november 2006 i Östersund.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.