Other
Hälsa för lärande - lärande för hälsa

Authors/Editors
No matching items found.


Research Areas
No matching items found.

Publication Details
Author list: Partanen, Petri
Publisher: Skolverket
Publication year: 2019
ISBN: 978-91-7559-335-7

Abstract

Forskning visar entydigt att det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och ha¨lsa. Goda resultat leder till ba¨ttre ha¨lsa samti-digt som god ha¨lsa ger ba¨ttre fo¨rutsa¨ttningar att na° kunskapsma°len. Vad inneba¨r detta samband mellan ha¨lsa och la¨rande fo¨r undervisningen, fo¨r en fo¨rskolas eller skolas samlade ha¨lsofra¨mjande och fo¨rebyggande arbete, fo¨r utformande av la¨rmiljo¨er, fo¨r rektorns roll i ledarskapet och fo¨r personal som mo¨ter barn och unga i vardagen? Vilka frisk- eller skyddsfaktorer kan fo¨rskolan och skolan fra¨mja och hur kan fo¨rekomsten av olika riskfaktorer minskas genom fo¨rebyggande arbete?

Syftet med Ha¨lsa fo¨r la¨rande – la¨rande fo¨r ha¨lsa a¨r att inspirera till diskussion och egen fo¨rdjupning kring hur ha¨lsa och va¨lbefinnande kan fra¨mjas och hur problem och sva°righeter kan fo¨rebyggas av alla som arbetar i skola och fo¨rskola.


Projects
No matching items found.

Keywords
No matching items found.

Documents
No matching items found.