Doctoral thesis, comprehensive summary

Wide Range Isolated Power Converters

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Bakar, Muhammad Abu

Publisher: Mid Sweden University

Place: Sundsvall

Publication year: 2020

Number of pages: 43

ISBN: 978-91-88947-59-8


Abstract

Power electronics technology is rapidly growing in most industrialapplications. There is an increasing demand for efficient and low profilepower converters in the industry like automotive, power grids, renewableenergy systems, electric rail systems, home appliances, and informationtechnology. In some applications, there is an increasing demand for powerconverters showing a stable performance over a wide variation in inputvoltage, whereas in others the demand is for converters showing a stableperformance over a wide variation of output voltage. In this regard, not somuch work has been done to combine both requirements into one solution;this is the primary focus of the dissertation. It presents a unique solution tothe industry, which addresses both requirements. The technique can beapplied in a one size fits all solution which not only extends the range of theline voltage and the output voltage but also provides the flexibility to adjustthe required set of line/output voltage. The variation in line voltage severelydegrades the performance of power converters because of the extendedfreewheeling interval, more circulating current, narrow range of zero voltageswitching and increased EMI. To overcome this, the converter consists of tworeconfigurable modes on the input side that can be configured following thevariation in line voltage to maintain a stable performance. In addition, itproposes three reconfigurable steps for the output voltage, which can be usedto adjust the output voltage from base level X to 2X and 4X in discrete stepsand/or from X - 4X volt while showing stable performance. This makes theproposal a 2x3 reconfigurable modes power converter, which means that thegain of the proposed converter can be raised to 4 or 8. Furthermore, theflexibility in the reconfigurable structure simplifies the implementation of theproposed single solution in a range of applications. Each concept proposed inthe thesis is verified analytically, experimentally and modelling it into aSPICE simulation. Then the whole concept is confined into a single entity,which is applied in an example application of a phase shifted full bridgeconverter. The full converter is characterized for input voltage 100-400Vdc, theoutput voltage 24-96Vdc, and up to the load power of 1kW.

;

Kraftelektroniktekniken växer snabbt i många industriella tillämpningar. Det finns en ökande efterfrågan på effektiva kraftomvandlare med låg bygghöjd inom fordonsindustrin, elnät, förnybara energisystem, järnvägar, hushållsapparater och informationsteknik. I vissa tillämpningar finns det en ökande efterfrågan på kraftomvandlare som visar en stabil prestanda över mycket varierande inspänning, medan andra omvandlare ska kunna hantera stora variationer i utspänning. Fram tills nu så har inte så mycket arbete gjorts för att kombinera båda kraven till en lösning vilket är den primära målsättningen för denna avhandling. Tekniken kan appliceras i ’one-size-fitsall’ lösning som inte bara utökar området för in- och utspänning utan ger också flexibilitet att justera spänningar inom ett bredare område. Stora variationer i inspänning försämrar kraftigt omvandlarnas verkningsgrad på grund av det utökade cirkulerande ström, och svårigheter att uppnå mjukswitchning och ökad EMI. För att övervinna detta består omvandlaren av två konfigurerbara lägen på ingångssidan som kan justeras efter variationen i inspänning för att upprätthålla en stabil prestanda. Dessutom föreslås tre konfigurerbara steg för utgångsspänningen, som kan användas för att justera utgångsspänningen från en basnivå X till 2X och 4X. Detta resulterar i en omvandlare med 2x3 konfigurerbara lägen, vilket innebär att omvandlarens spänningsomsättning kan varieras med en faktor 8 jämfört med 2 för en traditionell omvandlare. Den konfigurerbara strukturen kan förenkla systemimplementationen då samma omvandlare kan användas för flera olika tillämpningar. De koncept som föreslås i avhandlingen har designats analytiskt, modellerat i en SPICE-simulering samt verifierats experimentellt. Slutligen har hela konceptet kombinerats i en enhet som klarar inspänningar mellan 100-400V DC och utgångsspänningen 24-96Vdc och upp till belastningseffekten på 1kW.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.