Anthology

Fritidshemmet lokaler och materiella resurser i relation till verksamhetens kvalitet

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Grewell, Christina

Publisher: Norstedts Juridik AB

Place: Stockholm

Publication year: 2020

Book title (if part of a book): Betänkande av Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg : Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

Start page: 493

End page: 516

Number of pages: 24

ISBN: 978-91-38-25062-4

URL: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/06/SOU-2020_34_webb.pdf


Abstract

Fritidshemmens miljöer har under en lång tid kännetecknats av stora variationer, ojämlika förutsättningar och bristande funktionalitet enligt forskning och rapporter. Kunskap om fritidshemmens lokaler och materiella miljö och dess relationer till verksamhetens kvalitet, är av avgörande betydelse för att kunna bedöma vilka förutsättningar som krävs för att kunna fullgöra uppdraget att erbjuda en likvärdig och kvalitativ verksamhet. Syftet med denna studie är därför att beskriva, tolka och analysera forskning om lokaler och materiella resurser i relation till verksamhetens kvalitet i fritidshem. Studien karaktäriseras av en integrativ och systematisk forskningsbaserad litteraturöversikt som kombinerar resultat från olika forskningstraditioner, inklusive kvalitativa och kvantitativa studier. Studiens resultat presenteras i två huvudteman: Fysisk lärmiljö i fritidshem och Kvalitetsaspekter i relation till fysisk lärmiljö i fritidshem. De övergripande slutsaserna är att underdimensionering av lokaler och brister i funktionalitet påverkar fritidshemsverksamhetens kvalitet negativt på flera olika sätt. Konsekvenserna omfattar bland annat trängsel och höga ljusnivåer, en hårdare strukturering av verksamheten, en ökad styrning av eleverna samt begränsningar i den fritidshemsdidaktiska förutsättningarna. Det faktum att ojämlika förhållanden mellan olika fritidshems konstaterats under en lång tid tyder på att huvudmännen kan behöva tydligare riktlinjer för utformning och funktionalitet av fritidshemmens lokaler.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.