Conference paper

Att utveckla naturvetenskap och teknik i förskolan

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Westman, Anna-Karin

Publication year: 2019


Abstract

I vår presentation delar vi med oss av erfarenheter från fortbildningskurser inaturvetenskap och teknik för pedagoger i förskolan. Mittuniversitetet har på uppdragav Skolverket i flera omgångar erbjudit dessa kurser i form av kommunförlagdafortbildningskurser. I vår presentation utgår vi från pedagogernas utvärderingar avkurserna och från våra egna erfarenheter som utbildare. Syftet med kurserna är attdeltagarna dels ska förvärva kunskaper inom teknik och naturvetenskap. Deltagarnaska även få möjlighet att stärka den egna tilltron till förmågan att planera och ledapedagogisk verksamhet om naturvetenskap och teknik. Kurserna består av fyra träffaroch mellan dessa genomför deltagarna egna aktiviteter som knyts till läroplanen förförskola och det naturvetenskapliga ämnesinnehåll som tagits upp under träffarna.Uppgifterna bygger på att deltagarna ska utmanas att genomföra aktiviteter med barnute i förskoleverksamheten med anknytning till naturvetenskap och teknik. Dessaverksamhetsförlagda aktiviteter bygger på en tanke om progression från korta, enklauppgifter till mer omfattande.Från utvärderingar och diskussioner med deltagarna kan vi se flera exempel påframgångsfaktorer som exempelvis en glädje över att upptäcka naturvetenskapen i detman redan gör på förskolan. Deltagarna beskriver också hur de upplever att de sänktkraven på sig själva om att alltid kunna leverera de korrekta svaren på barnens frågor.Istället vågar de oftare ställa produktiva frågor och utforska vidare tillsammans medbarnen. Vi hoppas att vårt bidrag vid konferensen kan vara en utgångspunkt fördiskussioner om hur fortbildning på bästa sätt kan bidra till att förstärka teknik ochnaturvetenskap i förskolan.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.