Other

Folkhälsoutbildning i entreprenörskap –kan en pantomat bli en del avsamhällsutvecklingen?

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Tjulin, Åsa

Publication year: 2016

Start page: 604

End page: 611

Number of pages: 8

ISSN: 0037-833X

URL: http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1437


Abstract

“Att man kan göra saker som blir skillnad och att det är viktigt att börja vågagöra saker”. Den här artikeln beskriver hur en social innovation kan användassom en fallstudie i en kurs som behandlar entreprenörskap inom hälsaoch välfärd på Mälardalens högskola. Studenterna inbjuds till att bli aktivamedskapare av en samhällsutvecklande verksamhet, Refo. När du läser artikelnkommer du få ta del av ett pedagogiskt tankesätt som handlar om attgöra studenterna aktiva deltagare i sin egen läroprocess då skapas en känslaav att våga göra saker som kan bidra till förändring. Under två lärtillfällen ikursen tas studenterna med på en resa från hur en idé som kan ha inverkanpå de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa föds till hur idén utvecklassom en verksamhet med mål att förbättra hälsa i segregerade lokalsamhällen.Kursen ger utrymme för studenterna att vidareutveckla och komma medidéer på förbättringar för verksamheten under kursens gång.

;

”You can do things and make a difference”. This article will give you an insightin how a social innovation can serve as a case study in an undergraduatecourse in entrepreneurship within health and welfare at Mälardalensuniversity. Students can become active participants in their learning bypedagogical approaches that invites them to feel that they do can make achange. In this article you will learn how to combine the work of a real lifecase study and an active social entrepreneur with pedagogical methods thatseek to awake and activate students in their learning process. During twosessions the students are on a journey that illustrate the initial idea of how toimprove the social determinates from health in the local community to implementchanges that make a difference for health. The students are also askedto give feedback on improvements of the social innovation at hand.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.