Other

Elefanten i rummet – ett interventionsprojekt med utmaningar

Authors/Editors

No matching items found.Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Vinberg, Stig;Warne, Maria

Publication year: 2017


Abstract

Baggrund (kontekst, problembeskrivelse, problemstilling og formål)Alkohol och droger bland säsongsanställda på skidturistorter är ett problem som beskrivits i ringa omfattning. Studier visar att förekomsten av alkohol och droger är högre i denna grupp än i befolkningen generellt. Många säsongsanställda är unga och i dessa år är risken stor att en riskfylld konsumtion av alkohol och droger leder till hälsoproblem i framtiden. Arbetsgivare och företrädare för kommun och landsting uppmärksammade problemet och erhöll finansiering av Folkhälsomyndigheten 2014-2016 för att genomföra en intervention i syfte att minska alkohol och droger bland säsongsanställda. Till projektet knöts forskare på ett universitet som genom följeforskning skulle följa och utvärdera projektet.

Teoretisk ramme og metodeMed utgångspunkt i systemteoretiskt perspektiv, observationer och samtal under en intervention om alkohol och droger bland anställda, diskuteras aspekter av problemägande, makt, kommunikation och samarbete mellan forskare och projektägare. Vilka hinder och möjligheter finns för sammabete mellan forskning och praktik när en intervention genomförs inom ett område som också är en del av projektägarnas näringsverksamhet?

Hovedresultater og konklusionerProjektets olika aktörer har olika bakomliggande syften vilka ställs på sin spets när projektresultat kommuniceras externt. Forskningens akademiska frihet, att vara oberoende gentemot marknaden, kan skapa konflikt med andra aktörer som har ett ekonomiskt intresse vilket kan äventyras av att resultat publiceras. Tät kontakt mellan universitet och praktik kan till viss del minska konflikten men metoder behöver utvecklas för att i ett tidigt skede tydliggöra roller, ansvarsområden samt forskarnas akademiska frihet.

Betydning for videre forskning, policy eller praksisI allt större utsträckning sker en samverkan mellan forskning och praktik och universiteten får uppdrag från det omgivande samhället. Fördelen är att forskningen når ut snabbare i samhället och kan komma till användning men det behövs fler studier som visar de problem som detta samarbete också kan leda till.


Projects

No matching items found.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.